၁၉.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ စုပေါင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၁၉.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ စုပေါင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း

 

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.